İstanbul Belediyelerinde ve Bağlı Kuruluşlarında görevli 17 işveren vekili bir araya gelerek, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini kişilere bağlı olmaktan çıkarıp, kurumsallaştırmak ve Ana Tüzük'de de belirtilen, üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını, verimliliği arttıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin ve üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek amacıyla 1997 yılı Mayıs ayında Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası'nı kurmuşlardır.

Kuruluşu takiben örgütlenme çabalarına hız verilerek 29 üyeyle 1997 Aralık ayında I. Olağan Genel Kurul yapılmıştır.

Genel kurul sonrası gerçekleştirilen bütçe imkânlarıyla Sendika Merkezi olarak halen kullanılan daireler satın alınıp, amaca uygun tadilat ve düzenlemeler yapılmıştır.

Her dönem genel olarak, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi 9 işçi sendikası ile büyük çoğunluğu Genel İşler İşkolunda olmak üzere 8 ayrı işkolunda, 24'ü İşletme ve 1'i İşyeri düzeyinde toplam 25 toplu iş sözleşmesi akdedilmektedir.

Faaliyetlerimiz;
MİKSEN, amacını gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki belirtilen işlem, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

a) İşkolları tüzüğünde belirtilen tüm işkollarında, bu işkollarının gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin etmek için bu işkollarını temsilen resmi makamlarla , hakiki ve hükmi şahıslarla gereken her türlü temasları yapar ve sözü edilen işkollarında faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korur.
b) Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapar ve toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracılık eder.
c) Mevzuat hükümleri dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletlerarası Teşekküllere üye, Sosyal Sigortalar ile İş ve İşçi Bulma Kurumları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kuruluşu hakkındaki Kanun hükümlerine göre toplanan kurullara, Milli ve Milletlerarası Teşekküllere temsilci gönderir.
d) Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunur.
e) Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iş sözleşmesinden ve üyelerin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun hükümleri dahilinde üyelerini temsil eder ve davalarda husumete ehil olur.
f) Kanuna göre cevaz veren hallerde lokavt ilan eder ve benzeri yetkileri kullanır; Kanuna aykırı olarak yapılan grevlerde idari ve adli mercilere müracaat eder, istemde bulunur ve üyelerinin haklarını korur.
g) Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sendika mensuplarının ve üyesi Kamu İşverenleri Personelinin yararlanması için Kooperatif kurulmasına yardımcı olur.
h) Sendika mensuplarının ve üyesi Kamu İşverenleri Personelinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisler kurmak, boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak.
i) İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, hakem, Resmi Arabulucu ve uzlaştırma kurullarına, İş mahkemelerine vesair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir; onlardan talepte bulunur ve bu kurullarda üyelerini temsil eder.
j) İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar gibi kanunlara ait Sosyal mevzuatın hazırlanması ve tatbikatı ile yakından ilgilenir ve kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur.
k) Çalışanların sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını ıslah ve sağlıklarının daha iyi korunması çarelerini araştırır ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulunur.
l) Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile, basılı bülten, gazete, mecmua, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayınlar vesair her türlü işlem, teşebbüs ve görevleri yapar.
m) Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile her türlü taşınır veya taşınmaz mallar iktisap eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.
n) Üyelerinin İş Hukukundan ve bu Tüzükten doğan münasebetleri üzerinde koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.
o) Amacı ile ilgili sair her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunur.